SILENCE IS A POLITICAL ACT: A BOOK REVIEW

Throughout the book, Sindhuliya talks about inherent human frailties like selfishness, vanity, rebelliousness, hypocrisy of politicians, distrust and lack of spirituality. The poet desires to live and rail against autocracy and aristocracy.

Continue reading

शेक्सपियरका महत्वपूर्ण कथाहरु

शेक्सपियरका महत्वपूर्ण कथाहरुको अनुबाद मैले यस पुस्तकमा गरेको छु । यो पुस्तकमा दि टेम्पेस्ट, अ मिड्समर नाइट्स ड्रिम, दि विन्टर’स टेल, दि टेमिङ्ग अफ दि स्रिउ लगायत १० वटा कथाहरु छन्।

1 2